งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

นางไพรินทร์ สุวรรณสม
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
นายสรายุทธ ดือขุนทด
ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
นายเตชสิทธิ์ เมธาศิริโรจน์
ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
นายธีรพงศ์ เจิมขุนทด
ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
นางสาวอารยา ดะขุนทด
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

ลิ้งค์กิจกรรมงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน : คลิกที่นี่

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
1)ปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเรียน การสอน ความประพฤติ ระเบียบวินัยและข้อบังคับ
2)จัดทำคู่มือนักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม
3)ดำเนินการงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาและจัดสรรทุนเพื่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ
4)บริการให้คำปรึกษา แนะแนวอาชีพ และจัดหางานแก่นักเรียนนักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรม
5) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน สถานประกอบการ เพื่อจัดหางานให้แก่นักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม
6) สร้างระบบเครือข่าย การแนะแนวอาชีพร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชนและชุมชน
7) ดำเนินการแนะแนวอาชีพพร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพ ศึกษาต่อและประกอบอาชีพอิสระ
8) จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลนักเรียนนักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่สำเร็จการศึกษาโดยติดตามการมีงานทำ การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ และการจัดทำรายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
9) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
10) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
11) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
12) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย