ช่างยนต์

แผนกวิชาช่างยนต์

นายชุมพล เหิงขุนทด
ครู คศ. 1 (หัวหน้าแผนกวิชา)
นายรวมฤทธิ์ กิจขุนทด
ครู คศ.2
นายจิระพงษ์ กวนกระโทก
ครูผู้ช่วย
นายหฤทธิ์ อาบสุวรรณ
พนักงานราชการ
ว่าที่ร.ท.กิตติศักดิ์ หัวขุนทด
พนักงานราชการ
นายอนุชา คำนนอินทร์
พนักงานราชการ
นายพิษณุ ถาเย็นญวน
พนักงานราชการ
นายณชพล บัวลอย
พนักงานราชการ
นายเทพรัตน์ ปรุงเกียรติ
พนักงานราชการ
นายพงษ์เชษฐ ดุนขุนทด
พนักงานราชการ
 

 

 

แผนการเรียนตลอดหลักสูตร