ช่างเชื่อมโลหะ

แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

ว่าที่ ร.ต.ทวี ธนวิริยะ
ครู คศ.2 (หัวหน้าแผนก)
ว่าที่ ร.ต. วิจิตร วิเศษชู
ครู คศ.2
นายสรศักดิ์ หลองเจาะ
พนักงานราชการ

แผนการเรียนตลอดหลักสูตร