ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 

  • งานความร่วมมือ
  • งานประกันคุณภาพและมาตรฐาน
  • งานวางแผนและงบประมาณ
  • งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมฯ
  • งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
  • งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ