ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายคม เจ็กนอก

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

  • งานความร่วมมือ
  • งานประกันคุณภาพและมาตรฐาน
  • งานวางแผนและงบประมาณ
  • งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมฯ
  • งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
  • งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ