แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์

นายณรงค์ เอมซ์บุตร
พนักงานราชการ (หัวหน้าแผนก)
นางปาริชาติ ทีจันทึก
ครู คศ.3
นางไพรินทร์ สุวรรณสม
ครู คศ.2
นางอุไร ชิ้นขุนทด
ครู คศ.2
นายภาณุพล กาญจนา
ครูผู้ช่วย
นางสาวดาริณี เอื้อไพโรจน์ถาวร
พนักงานราชการ
นายประสงค์ ชิ้นขุนทด
พนักงานราชการ
นางสาวนุสรา จงรั้งกลาง
พนักงานราชการ
นางสาวช่อทิพย์ ทัพสุริย์
พนักงานราชการ
นางกัลยา พรมสูงเนิน
พนักงานราชการ
นางสาววิภาดา พวงขุนทด
พนักงานราชการ
นางสาวเอมิกา วงศ์จันทร์
พนักงานราชการ
นายธีรพงษ์ เจิมขุนทด
พนักงานราชการ
Miss.HUANG XUTING
ครูจีน
Miss.HUO YUETONG
ครูจีน