เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางพิชชาภา พันชนะ
งานกิจกรรม
นางสาวอรอนงค์ ภักดีวงศ์
งานวัดผลและประเมินผล
นางสาวอรวรรณ หนูสันเทียะ
งานบัญชี
นางสาวศิริอร ทอนพลกรัง
งานทะเบียน
นางสาวธิดารัตน์ แมขุนทด
งานพัสดุ
นางสาววรรณวิภา ภู่ธัญญเจริญ
งานกิจกรรม
นายเกรียงไกร ภูมิโคกรักษ์
งานห้องสมุด/งานประชาสัมพันธ์/งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
นางสาวอารยา ดะขุนทด
งานสวัสดิการ/งานแนะแนว
นางสาวปนิดา ดานขุนทด
งานพัสดุ
นางนารีรัตน์ อินทร์ทองหลาง
งานบุคลากร/งานบริหารงานทั่วไป/งานประชาสัมพันธ์
นางสาวปวีณา บำรุงศิลป์
งานหลักสูตรการเรียนการสอน/งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นางสาววัลคุ์วดี ทัตติยานันท์
งานการเงิน
นางสาวกิ่งแก้ว เกิ้นโนนกอก
งานพัสดุ/งานอาคารสถานที่
นางสาวจินต์จุฑา รัตนพันธ์
งานห้องสมุด
นางสาวจุฑามาส ปทุมรังสรรค์
งานการค้า
นางสาวกัญญาณัฐ พึงขุนทด
งานการเงิน
นางสาวศรันย์พร เวียนขุนทด
งานแผนงานฯ