เทคนิคพื้นฐาน

นายจิรศักดิ์ เทียมขุนทด
ครู คศ.2 (หัวหน้าแผนก)
นายกิจการ สมยิ่ง
พนักงานราชการ
นายธงชัย อุทัยสา
พนักงานราชการ