เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

นางสาวประทุมทิพย์ กึ่งกลาง
ครู คศ.3 (หัวหน้าแผนก)
นางสาวธนภร เงิมสันเทียะ
พนักงานราชการ
นางนริศรา น้อยมณี
พนักงานราชการ
นางสาวพรปวีณ์ ฝ่าวิบาก
พนักงานราชการ

แผนการเรียนตลอดหลักสูตร