โครงสร้างการบริหารงาน

 

ดร.กาญจนา เงื่อนกลาง
ผู้อำนวยการ

ดร.ธนกฤต โชติภักดีโภคิน

ดร.ธนกฤต โชติภักดีโภคิน

นายคม เจ็กนอก

นายสัญญา เคนทรภักดิ์

รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ

รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา