การประเมินการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาอาชีวศึกษาและการจัดการเรียนการสอน

วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ รับการประเมินการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาอาชีวศึกษาและการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)โดยคณะกรรมการประเมินความพร้อมจากอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563