กิจกรรมหน้าเสาธง

วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ภาคเรียนที่ 1/2563 จัดให้มีกิจกรรมหน้าเสาธงสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ให้กับนักเรียนนักศึกษา โดยยึดหลักการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล สัปดาห์แรก ผอ.แสงดาว ศรีจันทร์เวียง ให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษาในการเรียนการสอนแบบใหม่ (New Normal) เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 เช่น การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือ การลดความแออัดโดยเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล การเรียนออนไลน์สำหรับกลุ่มที่ไม่ได้เข้ามาเรียนในวันปกติ ฯลฯ วันที่ 2 กรกฎาคม 2563