โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2563

วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ จัดโครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยฯจัดปฐมนิเทศแบบแบ่งกลุ่มนักเรียนนักศึกษาเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19
ในวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ดังนี้ เวลา 08.30-12.00 น.สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลังและสาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม (ระดับ ปวช.) เวลา 13.00-16.00 น. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาการตลาด และสาชาวิชาการบัญชี (ระดับ ปวช.)ณ.วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
รอบที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00 น.- 12.00 น. แผนกวิชาช่างยนต์ ระดับ ปวช. เวลา 13.00 น. – 16.00 น. แผนกวิชาช่างกลโรงงาน แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ และแผนกช่างก่อสร้าง ระดับ ปวช.
รอบที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2563เวลา 08.00 น.- 12.00 น. แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง ช่างกลโรงงาน ช่างก่อสร้างและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ระดับ ปวส.เวลา 13.00 น. – 16.00 น. แผนกวิชาช่างยนต์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเชื่อมโลหะ การบัญชี และแผนกการตลาด ระดับ ปวส.