โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์” (E-Book :LPKTC Library)

วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์” (E-Book :LPKTC Library) เพื่อสร้างความพร้อมให้ครูอาจารย์ของวิทยาลัยฯ ในการจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา