โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่

งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ จัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ ปีการศึกษา 2563 แก่บุคลากรและนักเรียนนักศึกษาที่สนใจในการเป็นผู้ประกอบการในอนาคต โดยมีการอบรมเรื่อง 1. โมเดลการสร้างธุรกิจ (Business Model Canvas) การเป็นผู้ประกอบการ และการเขียนแผนธุรกิจเบื้องต้น วิทยากรโดย ผศ.พงษ์นรินทร์ ปิดจัตุรัส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอิสาน นครราชสีมา 2. การสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ วิทยากรโดย นางสาววันเพ็ญ จันตะเภา ผู้อำนวยการเขตนครราชสีมา 3. ธนาคารออมสินวันที่ 30-31กรกฎาคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ