โครงการพัฒนาลูกเสือพี่เลี้ยงสู่การมีภาวะผู้นำ ประจำปีการศึกษา 2563

วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ นำโดยคณะดำเนินงาน งานลูกเสือ จัดโครงการพัฒนาลูกเสือพี่เลี้ยงสู่การมีภาวะผู้นำ ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2563 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ