การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ประชุมกรรมการสถานศึกษา และรายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 พร้อมให้ข้อเสนอแนะ ทิศทางจัดการศึกษา ที่มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ประจำปีงบประมาณ 2564 และร่วมพิจารณาเสนอความคิดเห็น กรณี มีผู้บริหารสถานศึกษาขอย้าย เข้ามาดำรง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ โดย นายกุลชาติ กุลกลางดอน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม