ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วันที่ 6 ตุลาคม 2563 นางแสงดาว ศรีจันทร์เวียง ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับฟังนโยบายจุดเน้น การปฏิบัติราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 และรับฟังบรรยายพิเศษ “อาชีวศึกษายกกำลังสอง” จากนายสุเทพ แก่งสันเทียะ และวันที่ 7 ตุลาคม 2563 รับฟังปาฐกถา “อาชีวะยกกำลังสอง” จากพณ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี