การปฐมนิเทศ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และทำสัญญาการฝึกร่วมกับผู้ปกครอง

ดร.กาญจนา เงื่อนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ มอบหมายให้ นายมนตรี ศรีสถาพร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โดยงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีจัดการปฐมนิเทศ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และทำสัญญาการฝึกร่วมกับผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2563 วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ