ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน การพัฒนานักเรียนนักศึกษา บุคลากร และองค์กร

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น นำผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ ธาระศัพท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย อาจารย์วุฒิชัย จันโทริ รองคณะบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยอาจารย์สมพร คำไชย ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน การพัฒนานักเรียนนักศึกษา บุคลากร และองค์กร กับวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ โดยมี ดร.กาญจนา เงื่อนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณะครู ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ณ วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมด้านวิชาการ การพัฒนานักศึกษา บุคลากรและองค์กร