คัดเลือกนักศึกษาระบบทวิภาคี ระดับ ปวส. สาขาเทคนิคยานยนต์

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ มอบหมายให้นายวุฒินันท์ อุดโว หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประสานงานกับสถานประกอบการห้างหุ้นส่วนจำกัด คิงส์ยนต์ นครราชสีมา สำนักงานใหญ่ นำโดยคุณสกุณา จึงวิวัฒนาภรณ์ รองประธานกรรมการ ได้เข้าให้ความรู้ และคัดเลือกนักศึกษาระบบทวิภาคี ระดับปวส. สาขาเทคนิคยานยนต์ จำนวน 2 คน คือ 1.นายภูวนัย สุขแก้ว และ2.นายอนุวัฒน์ กีขุนทด เพื่อเข้าฝึกประสบการณ์ ที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิงส์ยนต์ นครราชสีมา ณ ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ