โครงการ “Big Cleaning Day”

วันที่ 20 มกราคม 2564 ดร.กาญจนา เงื่อนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษาทุกแผนกวิชา ร่วมทำกิจกรรมโครงการ “Big Cleaning Day” เพื่อสร้างความร่วมมือร่วมใจ ในการร่วมทำความสะอาดภายในวิทยาลัยฯ อาคารเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องน้ำ ตลอดจนภูมิทัศน์ต่าง ๆ ของสถานศึกษา ให้เกิดความสะอาด ร่มรื่น เป็นการลดการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) และกำจัดเชื้อโรคต่าง ๆ ทำให้เกิดสุขลักษณะที่ดีต่อบุคลากรและนักเรียนนักศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ