สัมมนา ความรู้เกี่ยวกับบัญชี หัวข้อ “นักบัญชียุคดิจิทัล”

วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ เข้าร่วมอบรมออนไลน์ ความรู้เกี่ยวกับบัญชี หัวข้อ “นักบัญชียุคดิจิทัล” ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom online โดยมีวิทยากร 1. ผศ.รองเอก วรรณพฤกษ์, 2. อ.กิตติยา จิตต์อาจหาญ และ3. พรรณทิพย์ อย่างกลั่น จากคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ