อำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ ประจำเดือน มีนาคม 2564

วันที่ 10 มีนาคม 2564วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ มอบหมายให้นายอุดม บุญเฮ้า หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน นายประมวล งามละออ, นายอาทิตย์ ขันภักดี ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง, นายกวิน พุทธรวี ครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ และนักเรียนนักศึกษา ร่วมออกหน่วยบริการ อำเภอเทพารักษ์…ยิ้มเคลื่อนที่ประจำเดือน มีนาคม 2564 ณ ศาลาประชาคมบ้านหิงห้อย ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา