กิจกรรมเดินทางไกล และเข้าค่ายพักแรมประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 22-23 มีนาคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกล และเข้าค่ายพักแรมประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีและมีความเจริญก้าวหน้า ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราววิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ