สัมมนา นร.นศ.หลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

วันที่ 25 มีนาคม 2564 ดร.กาญจนา เงื่อนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ มอบหมายให้นายวุฒินันท์ อุดโว หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จัดโครงการสัมมนานักเรียนนักศึกษา หลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้นำเสนอการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต