ฉากกั้นโปร่งแสงตามมาตรการเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ร่วมกับ งานอาคารสถานที่ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการจัดทำ ฉากกั้นโปร่งแสง ป้องกันละออง ตามมาตรการเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) สำหรับใช้ในโรงอาหาร ของวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ตามาตรฐานที่ต้องเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1-2 เมตร