การพัฒนาความรู้ ทักษะด้านการตลาดออนไลน์และนวัตกรรมไปต่vยอดในเชิงพาณิชย์และการเขียนแผนธุรกิจ

วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ โดยงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา จัดโครงการ “การพัฒนาความรู้ ทักษะด้านการตลาดออนไลน์และนวัตกรรมไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์และการเขียนแผนธุรกิจ” ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet วิทยากรโดย
1.ผศ.พงษ์นรินทร์ ปิดจัตุรัส อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
2. อ.ศุภสิทธิ์ สมศรีใส อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
3. นางสาวดวงมณี จีรพรชัย ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาวัฒนานคร
ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ