การนิเทศการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ จัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ Online ตลอดทั้งภาคเรียนที่1/2564เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัดนครราชสีมายังคงมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการลดการสัมผัสและป้องกันการแพร่ระบาดใหม่ โดย ดร.กาญจนา เงื่อนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ได้มอบหมายให้ฝ่ายวิชาการปรับตารางเรียนตารางสอน เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาทุกระดับชั้นเรียนได้เรียนครบทุกรายวิชา และครบทุกหน่วยการเรียนรู้ พร้อมทั้งหมอบหมายให้ครูที่ปรึกษา ติดตามนักเรียนนักศึกษาเพื่อพบปะพูดคุยปัญหาต่างๆ ในชั่วโมงโฮมรูม ช่วงการเรียนออนไลน์ต่อไป