โครงการอบรม กระบวนการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement)

วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ จัดโครงการอบรม กระบวนการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement) โดยมี ดร.กาญจนา เงื่อนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ กล่าวเปิดงาน และได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.ภรภิพัด มูลไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายอำนาจ ทองแสน ครูเชี่ยวชาญ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี นายเสกสรร ศรียศ ครูเชี่ยวชาญ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี เป็นวิทยากรในการอบรม เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใช้ในการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ วPA ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ผ่านโปรแกรม Google Meet
ณ ห้องประชุม อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ