ประเมินมาตรฐานดีเด่น และสมาชิกดีเด่นภายใต้โครงการการนิเทศ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)

คณะผู้บริหาร หัวหน้าแผนกวิชาและ สมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ร่วมต้อนรับ นายสุดชาย บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา ประธานคณะกรรมการประเมินฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินมาตรฐานดีเด่น และสมาชิกดีเด่นภายใต้โครงการการนิเทศ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ประจำปีการศึกษา 2564 สถานศึกษาขนาดกลาง ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ณ วิทยาเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ