การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาของรัฐ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในโครงการประชุมสัมมนา “ความสำเร็จการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา” ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 16 กันยายน 25

Read more

พิธี บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนากำลังคนด้านไฟฟ้าสำหรับอุตสาหกรรมไมซ์ร่วมกัน ระหว่างสมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) และสถาบันอาชีวศึกษาจำนวน 7 แห่ง

วันที่ 13 กันยายน 25

Read more

โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางอาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it จิตอาสา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 9 กันยายน 256

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนธุรกิจเพื่อสร้างศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษาและการประกวดแผนธุรกิจ (BUSINESS PLAN) ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 30-31 สิงหาคม

Read more