โครงการฝึกอบรมแกนนำลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ อาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ช่อสะอาด (ต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ) ประจำปี 2566

วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

วันที่ 9-10 พฤษภาคม

Read more